THÔNG BÁO SỐ 3 V/v Thông tin danh sách chiến sĩ và tập huấn CDTN Mùa hè xanh 2010

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BCH CDTN MÙA HÈ XANH NĂM 2010

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO SỐ 3

V/v Thông tin danh sách chiến sĩ và tập huấn CDTN Mùa hè xanh 2010

Sau khi tổ chức các đợt tuyển quân theo hình thức phỏng vấn trực tiếp, BCH chiến dịch đã xem xét điều kiện và khả năng  tham gia của các bạn sinh viên đăng ký để sắp xếp theo đội hình hợp lý nhất. Danh sách chiến sĩ được tham gia Mùa hè xanh 2010 chính thức được đăng tải trên các hệ thống bản tin Đoàn trường và trang web Đoàn trường http://doantn.hcmus.edu.vn.

Các trường hợp khiếu nại về việc không được xét tham gia MHX, các bạn có thể gửi email về hoisinhvien@hcmuns.edu.vn. Các bạn vui lòng ghi rõ chủ đề của email là [MHX 2010] [thac mac tuyen quan]

Các bạn sinh viên được xét tham gia CDTN Mùa hè xanh 2010 cần lưu ý những thông tin sau:

–           Kiểm tra thông tin cá nhân (số điện thoại, email…) theo danh sách, phản hồi những sai sót (nếu có) qua địa chỉ email hoisinhvien@hcmuns.edu.vn. Các bạn vui lòng ghi rõ chủ đề của email là [MHX 2010] [chinh sua thong tin chien si].

–           Tham gia tập huấn tập trung toàn bộ chiến sĩ MHX 2010 của trường, diễn ra vào 14h00 ngày 06/7/2010 tại Giảng đường 1. Những chiến sĩ nào vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ không được tham gia MHX.

–         Thường xuyên theo dõi hệ thống bản tin Đoàn trường và trang web Đoàn trường http://doantn.hcmus.edu.vn hay kiểm tra email để nắm bắt những thông tin mới nhất, đặc biệt là các đợt tập huấn riêng của đội hình.

–         Hãy khởi động MHX 2010 bằng cách tham gia ký tên ủng hộ vì môi trường trên trang web: http://vitraidat.loveme.vn/Mỗi chữ ký của bạn đã đóng góp 50đ vào quỹ giải thưởng Sao tháng giêng.

Mọi thắc mắc về chiến dịch, sinh viên có thể trao đổi thông qua địa chỉ email sau:  hoisinhvien@hcmuns.edu.vn

BAN CHỈ HUY CDTN MÙA HÈ XANH 2010

Nguồn: http://hoisv.hcmuns.edu.vn/mua-he-xanh/thongbaoso3vvthongtindanhsachchiensivataphuancdtnmuahexanh2010